References

These are the 33 references utilised in the book ‘Aqaaid of the Muslim’.  In the publication, each has a brief description of the book and the author to show its significance and importance in Islamic ideology.  An extremely useful source of information in itself…

1.  Musnad Ahmad ibn Hanbal: (Collection of Ahadith – compiled by Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal Aby ‘Abdul A’laa ash-shaybani (known as Imam Ahmad bin Hambal). (164 – 241 AH, 780 – 855 CE) 28,414 ahadith in 11 volumes))

2.  Sahih Al-Bukhari                    3.  Sahih Muslim

4.  Sunan Abu Daood                   5.  Sunan al- Tirmithi

6.  Sunan An-Nisaa’i                     7.  Sunan ibn Majah

8.  Sunan al-Daarimi                    9.  Kanzul ‘Umaal

10.  Baihaqqi – Sunan al Kubra

11.  Mustadrak al Hakim            12.  Mishkat al-Masabih

13.  Al-Musannaf ibn shayba

14.  Al Adab al Mufrad                 15.  Al-Maqaasid al-Hasanah

16.  As-Shifaah                                  17.  Tafsir Al Jalalayn

18.  Tabaqat Al-Shafi‘iyah Al-Kubra

19.  Al-Bidaya Wanihayya         20.  Fi Zilal al-Qur’an

21.  Tafsir al-Kabir                          22.  Majma’ al-Zawa’id

23.  Fat-hul Baari                            24.  Tafseer ibn Katheer

25.  Tabarani

26.  Al-Mawaahibul ladunya bil minah al Muhammadiyyah       

27.  Roohul Bayan                          28.  At-Targheeb wat-Tarheeb

29.  Al Mu’atta                                   30.  Hilyatul Awliyaa wa Tabaqatul Asfiyah

31.  Minhaj us Sunnah                 32.  Tafsir al Tabari